ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy vállalkozásunk a Peter Andrea e.U. (székhely: 1140 Wien, Bergmillergasse 6/16.) a 2018. május 25. napján Magyarországon is kötelezően alkalmazandó GDPR rendelet szabályainak megfelelő adatkezelést folytat az alábbiak szerint:

 

 

 

Fent nevezett vállalkozás adatkezelése az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja az ügyfélnek a vállalkozással kötött megbízási szerződésének teljesítése.

 

 

 

A vállalkozásnak az osztrák pénzügyi, társadalombiztosítási és egyéb ügyintézéséhez kapcsolódó adminisztráció, illetve a munkavállalók alkalmazása során elengedhetetlenül szükséges személyes és különlegesnek minősülő egészségügyi adatokat gyűjtenie és kezelnie. A begyűjtött adatok vonatkozhatnak ügyfelekre, együttműködő partnerekre, munkavállalókra, szerződéses partnerekre, és egyéb olyan személyekre, akikkel a vállalkozás a fenti tevékenységei során kapcsolatba kerül. A vállalkozással szerződést kötő ügyfelek személyes megjelenésük során egy papír alapú adatlap vagy a vállalkozás honlapján elérhető elektronikus űrlap kitöltésével önkéntesen adják meg a szükséges adataikat. Az elektronikus úton megadott adatlapok automatikusan, a papír alapú adatlapok pedig szkennelést követően bekerülnek az adatbázisba, egy saját fejlesztésű ügyfélkezelő programba, mely adatokat a vállalkozás saját szerverén tárolja.
A vállalkozás a COREX Industry Kft által üzemeltetett elektronikus levelező rendszert és az EDONETTE Consulting Informatikai Kft által kifejlesztett ügyfélkezelő programot használja.

 

 

 

A vállalkozás elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, jogainak és alapvető szabadságjogainak biztosításában, kiemelten fontosnak tartja az ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A vállalkozás az ügyfelek személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
E tájékoztató célja továbbá, hogy rögzítse a vállalkozás tevékenységével kapcsolatos adatbázis által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

 

 

 

A vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

 

 

Amennyiben kérdése van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az [email protected] e-mail címre.

 

 

 

1. AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ALÁBBI ADATOK KERÜLNEK NYILVÁNTARTÁSBA:

 

 

 

Ügyfél esetén:

 

 

 

 • név
 • nem,
 • születési hely és idő
 • postai és
 • elektronikus levelezési cím
 • telefonszám
 • állampolgárság
 • családi állapot
 • külföldi társadalombiztosítási azonosító
 • külföldi munkaviszony időszaka
 • külföldi lakcím
 • bankszámlaszám
 • különleges adatok: egészségügyi adatok, melyek a társadalombiztosítási igények érvényesítéséhez feltétlenül szükségesek. Ezen adatok is önkéntes adatszolgáltatás és hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, az ügyfél által átadott és orvos által kiállított dokumentumok alapján.

 

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az adatok egy saját fejlesztésű ügyfélkezelő programban kerülnek rögzítésre és tárolásra, a vállalkozás saját szerverén. Az elektronikus levelezéshez saját levelező rendszert használ a vállalkozás.
Az adatokhoz az ügyvezető, és az adatkezelésért felelős tagja, valamint az adatvédelmi szabályzatra és a titoktartási kötelezettségre kioktatott alkalmazottak, illetve az adatvédelmi szabályoknak szintén megfelelő rendszergazda és tárhelyszolgáltató férhet hozzá (részletes leírás az adatfeldolgozókról szóló pontban).
Az adatok kizárólag a szükséges körben kerülnek továbbításra a könyvelő, valamint egyes hatóságok területileg illetékes szervei részére, mely hatóságok az alábbiak: Pensionsversicherungsanstalt (Nyugdíjbiztosítási Hivatal), Wiener Gebietskrankenkasse, Finanzamt, Nemzeti Adó és Vámhivatal, Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerv, Sozialversicherung der Gewerblichen Wirtschaft (Vállalkozók egészségbiztosítási pénztára).
Az ügyfelek minden egyes adattovábbításról tájékoztatva vannak, illetve legtöbbször ők maguk továbbítják a szükséges adatokat ezen szervek és hatóságok felé.

 

 

 

A vállalkozás az ügyfelek elektronikus levelezési címét azok hozzájárulása esetén használja a vállalkozás feladatai ellátásához szükséges kapcsolattartás, valamint az „érintett hozzáférési jogának” (ld lentebb) gyakorlása céljából. Marketing tevékenységre kizárólag az ügyfél kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén használja.

 

 

 

A vállalkozás az ügyfelek telefonszámát azok hozzájárulása esetén kizárólagosan feladatai ellátása céljából használja, azon marketing tevékenységet nem végez.
A hozzájárulás megtagadása, illetve megvonása esetén a telefonszám és elektronikus levelezési cím törlésre kerül. A kapcsolattartás ez esetben kizárólag a postai levelezési cím útján történik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja: az ügyfélnek a vállalkozással kötött megbízási szerződésének teljesítése.

 

 

 

2. SZERZŐDÉSES PARTNEREK ESETÉN:

 

 

 

 • egyéni vállalkozó neve/ cég esetén képviselőjének neve
 • székhely
 • adószám: kizárólag természetes személy esetén van jelentősége adatvédelmi szempontból
 • bankszámlaszám: kizárólag természetes személy esetén van jelentősége adatvédelmi szempontból
 • telefonszám: hozzájárulás esetén
 • e-mail cím: hozzájárulás esetén

 

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, időtartama pedig Ptk. rendelkezésein és az Art. rendelkezésein alapul.

 

 

 

Az adatkezelés célja a jogszabály által előírt esetleges igényérvényesítési igény miatt, illetve adófizetési kötelezettségnek való megfelelőség.

 

 

 

A vállalkozás az üzleti partnerek elektronikus levelezési címét azok hozzájárulása esetén kizárólag a megkötött szerződés teljesítése céljából és az „érintett hozzáférési jogának” (ld lentebb) gyakorlása céljából, illetve a kiállított számla megküldésére használja, azon marketing tevékenységet nem végez.
A vállalkozás az üzleti partnerek telefonszámát azok hozzájárulása esetén kizárólagosan a megkötött szerződés teljesítése céljából használja, azon marketing tevékenységet nem végez.
A hozzájárulás megtagadása, illetve megvonása esetén az adatok törlése kerülnek, kivéve a kiállított számlák, melyek a jogszabály által előírt módon a kiállításuktól számított 8 évig megőrzésre kerülnek.
Adataikhoz az ügyvezető, az adatkezelésért felelős tagja és az adatkezelésre kioktatott alkalmazottai férhetnek hozzá, a szükséges adatok a könyvelő felé kerülnek továbbításra.
Az adatkezelés a Ptk. rendelkezésein és az Art. rendelkezésein alapul.
Az adatkezelés célja a jogszabály által előírt adófizetési kötelezettségnek való megfelelőség.

 

 

 

3. AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYSZERŰSÉGÉÉRT FELEL A VÁLLALKOZÁS VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐJE: LAKATOS MÁRIA ERZSÉBET ÜGYVEZETŐ, AKIT AZ ADATVÉDELEM SZEMPONTJÁBÓL A VÁLLALKOZÁS ADATKEZELÉSÉRT FELELŐS TAGJA, SÁRDI PÉTER KÉPVISEL. ELÉRHETŐ AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMON: +36-70/419 2327.

 

 

 

Nevezettek a vállalkozás rendelkezésére bocsátott valamennyi adatot megismerhetik, felelősek a vállalkozás valamennyi adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenységéért.

 

Kötelesek a szoftveres hozzáférés esetén erős és titkos jelszavakat alkalmazni, a jelszót illetéktelenekkel megosztani, és jogosulatlanok előtt felfedni szigorúan tilos.

Kötelesek rendszeresen felülvizsgálni és aktualizálni a rendelkezésre álló adatokat, annak érdekében, hogy személyes adat szükségtelenül ne kerüljön sem tárolásra, sem egyéb kezelésre. A már szükségtelenné váló adatok törlése szintén az ő felelősségük.

 

 

Feladataik:

 

 

 

 • Munkavállalók, szerződő partnerek, alvállalkozók tájékoztatása az adatvédelmi kötelezettségekről, kockázatokról és feladatokról.
 • Adatvédelmi folyamatok és szabályzatok kialakítása, a folyamatok és szabályzatok rendszeres vizsgálata.
 • Az érintettek megkeresésére tájékoztatás nyújtása arról, hogy a vállalkozás milyen adatait tárolja és kezeli
 • Intézkedés adatvédelmi incidens esetére
 • Harmadik féllel kötött olyan megállapodások vizsgálata, amely adatkezelési- és továbbítási kérdéseket vet fel.
 • Együttműködés a partnerekkel és beszállítókkal, azok adatvédelmi tisztségviselőivel az adatkezelések biztonsága érdekében.
 • kapcsolattartás az illetékes adatvédelmi hatósággal
 • vonatkozó jogszabályok nyomon követése az adatvédelmi ismeretek naprakészen tartása érdekében
 • Ellátják a GDPR és az Infotörvény, egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott további feladatokat.

 

 

Valamennyi munkavállaló, aki személyes adatokhoz hozzáfér a megszerzett adatokat kizárólag a munkavégzése körében és céljából kezelheti, rögzítheti, tarthatja nyilván.

 

 

 

A munkavégzés során megszerzett adatokat a munkavállaló erre vonatkozó külön írásos engedély nélkül nem oszthatja meg arra illetéktelen személyekkel, nem teheti közzé, adatot önkényesen nem kezelhet.

 

 

 

A munkavállalók kötelesek valamennyi birtokukba jutott adatot biztonságosan kezelni, munkavégzésük során elővigyázatosnak lenni, és az adatvédelmi szabályzatban meghatározott feladatokat végrehajtani, melyhez a szükséges tájékoztatást megkapták.

 

 

 

A vállalkozás adatkezelést végző vezetője és tagja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a munkavégzés során tudomására jutott személyes adatok jogszerű kezeléséért, a vállalkozás nyilvántartásaihoz rendelkezésére álló hozzáférési jogosultságok jogszerű gyakorlásáért.

 

 

 

4. A VÁLLALKOZÁS AZ ALÁBBI FIZIKAI ÉS INFORMATIKAI VÉDELMI ESZKÖZÖKET ÉS MÓDOKAT ALKALMAZZA:

 

 

 

a) fizikai védelem
– riasztó
– zárható iroda
– zárható szekrény

 

 

 

b) informatikai védelem
– tűzfalak
– vírusirtók
– kódok

 

 

 

A vállalkozásnak jogszabályi kötelezettsége az általa kezelt személyes adatok naprakész és pontos nyilvántartása.
A vállalkozás kiemelt figyelmet fordít a nyilvántartott különleges adatok naprakészségére és pontosságára.

 

A fentiek okán a vállalkozás valamennyi munkavállalójának kiemelt feladata, hogy a tőle telhető legjobb módon az adatokat naprakészen és pontosan tartsa nyilván.

 

 

A vállalkozás az érintettek számára folyamatosan biztosítja az adatpontosítás lehetőségét.

 

 

 

A vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel (pl. titkosított jelszóküldés) védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
A vállalkozás olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

 

 

A vállalkozás az adatkezelés során megőrzi

 

 

 

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi, az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 

5. VALAMENNYI ÉRINTETT, AKINEK A VÁLLALKOZÁS A SZEMÉLYES ADATAIT KEZELI, JOGOSULT:

 

 

 

– tájékoztatást kérni arról, hogy milyen okból és mely adatait kezeli a vállalkozás,

 

 

 

– tájékoztatást kérni azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, nemzetközi szervezeteket,

 

 

 

– tájékoztatást kérni adott esetben a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának szempontjairól,

 

 

 

– kérheti az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

 

 

 

– ha az adatokat a vállalkozás nem az érintettől gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó valamennyi fellelhető információról tájékoztatást kérni

 

 

 

– tájékoztatást kérni a Hatósághoz fordulás lehetőségéről,

 

 

 

– tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan érheti el a vállalkozás által kezelt adatokat,

 

 

 

– tájékoztatást kérni arról, hogy a vállalkozás naprakészen tartja -e az adatait, és milyen intézkedéseket hozott a naprakészen tartás érdekében,

 

 

 

– tájékoztatást kérni arról, hogy a vállalkozás hogyan teljesíti az adatvédelmi kötelezettségeit.

 

 

 

Amennyiben valamely érintett a fenti tájékoztatás egyikét kéri, azt az „érintett hozzáférési jogának” hívjuk.

 

Az érintett hozzáférési joga e-mailen érkezhet, a vállalkozás [email protected] elektronikus levelezési címére. A vállalkozás az ilyen igények bejelentésére űrlapot alkalmazhat, melyet az érintetteknek azonban nem kötelező alkalmazni, az elektronikus levélben történő bejelentés is érvényes bejelentésnek minősül.

 

 

A vállalkozás az érintett hozzáférési kérelmének 6 héten belüli megismételt teljesítéséért 2.000,-Ft, azaz kettőezer forint adminisztrációs díjat kérhet kérésenként. A vállalkozás az érintett kérelmét 30 (harminc) napon belül köteles teljesíteni.

 

 

 

Az érintettnek joga van továbbá:
– hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását visszavonni

 

 

 

– tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen

 

 

 

– kérni az adatai más szerv/személy részére történő hiánytalan továbbítását (adathordozhatóság)
A vállalkozás minden esetben pontosan azonosítja az adatkérő személyét a kért információ kiadását megelőzően.

 

A vállalkozás ügyvezetője jogosult dönteni az érintett kérelméről. Ha munkavállalóhoz érkezik a megkeresés, azt haladéktalanul köteles a vállalkozás ügyvezetője részére továbbítani.

 

 

6. A VÁLLALKOZÁS KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI SZEMÉLYEKKEL ÉS VÁLLALKOZÁSOKKAL, HATÓSÁGOKKAL OSZTJA MEG AZ ÉRINTETTRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT:

 

 

 

– Peter Andrea Einzelunternehmer-osztrák egyéni vállalkozó, pénzügyi tanácsadó (1140 Wien, Bergmillergasse 6/16)
– Karpati GmbH, székhely: A-2630 Ternitz, Triesterstrasse 7. Az osztrák érintettségű ügyek esetében adózási, könyvviteli, bérszámfejtési és társadalombiztosítási feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat továbbításra kerül.
– SmarterASP.NET Subsidiary of Global Passive System&BusinessICS Intl Limited tárhelyszolgáltató
– Office Address 1455 Monterey Pass Road #204, Monterey Park, CA 91754 US: ügyfélnyilvántartó programmal kapcsolatos rendszergazdai feladatok ellátása
– EDONETTE Consulting Informatikai Kft: képviseli: Bölöni Péter ügyvezető, e-mail: [email protected], székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 126. szoftverfejlesztési feladatok ellátása a vállalkozás saját fejlesztésű ügyfélkezelő programja kapcsán
– COREX Industry Kft székhely: képviseli: Borsos Gábor, e-mail: [email protected], székhely: 3271 Visonta, Sport utca 38.: rendszergazdai feladatok ellátása a vállalkozás e-mail szervere kapcsán
– Österreichische Gesundheitskasse területileg illetékes szerve, (központ: A-1300 Wien, Haidingergasse 1.): betegbiztosítással kapcsolatos ügyintézés
– Finanzamt területileg illetékes szerve (központ: A-1030 Wien, Marxergasse 4.): egyes pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés
– Nemzeti Adó- és Vámhivatal Soproni kirendeltsége, (9400 Sopron, Kis János utca 4.): Adózással kapcsolatos ügyintézés
– Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv, (9023 Győr, Szabolcska utca 1/A.): egészségbiztosítási pénztári feladatok ellátása
– Pensionsversicherungsanstalt (Nyugdíjbiztosítási Hivatal) területileg illetékes szerve (központ: A-1021 Wien, Friedrich-Hillegeist-Strasse 1.): nyugdíjakkal kapcsolatos ügyintézés
– Sozialversicherungsanstalt der Selbstamdigen (SVS) (1051 Wien, Wiedner Hauptstraße 84-86.)Vállalkozók Egészségbiztosítási pénztára) területileg illetékes szerve: egészségbiztosítással kapcsolatos ügyintézés
– Finanzamt területileg illetékes szerve (központ: D-90471 Nürnberg, Thomas-Mann-Straße 50.)
– Familienkasse területileg illetékes szerve (központ: D-90429 Nürnberg, Solgerstr. 1.
– AOK (központ: D-10178 Berlin, Rosenthaler Straße 31.)

 

 

 

Fenti partnerek a GDPR rendelet által megkövetelt adatkezelési szabályoknak megfelelnek. Más személyeknek, illetve statisztikai célra a személyes adatok nem kerülnek továbbításra.

 

 

 

7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

 

 

 

A vállalkozás az ügyfelek személyes adatait az érintett által az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig, az adatkezelés elleni tiltakozásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatok csak abban az esetben kerülnek továbbra is kezelésre, amennyiben ennek jogszabályi alapja van pl. az ügyféllel kötött szerződéssel kapcsolatos igényérvényesítés befejezéséig.

 

 

 

Szerződéses partnerek esetén: Ptk. és az Art. alapján. Az adatok a szerződés teljesítését követő 1 év vagy a szavatossági igények érvényesítésére nyitva álló idő elteltével törlésre kerülnek, illetve amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, az adatok ekkor is törlésre kerülnek, kivéve az esetleges igényérvényesítéshez szükséges adatok, valamint a kiállított számlán szereplő adatok, melyeket a vállalkozó az adózás rendjéről szóló jogszabály alapján a kiállítástól számított 8 évig megőrizni köteles. Igényérvényesítés esetén annak jogerős befejezését követően a szükségtelen adatok törlésre kerülnek.

 

 

 

A megőrzési időt követően a papír alapon kezelt adatok megsemmisítésre kerülnek, amennyiben azok nem kerültek átadásra az érintett részére.
Az elektronikusan tárolt adatok véglegesen és helyre állításra nem alkalmas módon törlésre kerülnek.

 

 

 

8. A SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE

 

 

 

A vállalkozás törli a személyes adatokat, ha

 

 

 

– A jogszabály által előírt kötelező nyilvántartási idő letelt
– ha a hozzájárulást igénylő adatok esetén az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincsen: Az érintett saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az [email protected] címre kell eljuttatnia. A vállalkozás a törlési igény beérkezése esetén haladéktalanul felülvizsgálja az érintett adatokat, majd az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli a törölni szükséges adatokat. Törlés esetén a törölt adatok nem állíthatóak helyre.

 

 

 

– a személyes adatok kezelése valamely okból jogellenesen történt
– a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell
– a személyes adat gyermekre vonatkozik, és a szülő/ törvényes képviselő/ gyám tájékoztatása elmaradt.
A törlés szükségességének felismerése az ügyvezető feladata.
A vállalkozás nem töröl olyan adatot, mely a jogi kötelezettsége teljesítéséhez, illetőleg a jogai érvényesítéséhez szükséges.
A személyes adatok törlése végleges, és helyreállíthatatlan módon valósul meg.

 

 

 

9. A HONLAP MEGJELENÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

 

 

A vállalkozás honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Adatkezelés jogalapja: Az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása. A vállalkozás a honlap látogatásával, illetve a tájékoztatás kérés elküldésével az adatkezeléshez való hozzájárulást megadottnak tekinti, melyre egy felugró ablak segítségével a honlap látogatóinak figyelmét felhívja. A felugró ablakon keresztül a honlap látogatójának lehetősége nyílik a vállalkozás adatkezelési tájékoztatójának megismerésére. A honlap üzemeltetésének célja: a vállalkozás tevékenységének népszerűsítése, az érdeklődők tájékoztatása a vállalkozással kapcsolatos információkról, és közvetlen kapcsolatba lépés lehetőségének biztosítása a vállalkozással.
A www.osztrakugyek.com oldalon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése tehát személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Az adatkezelési tájékoztató egy külön menüpontban is elérhető a weboldal látogatói számára. A honlap ugyanakkor személyes adatok megadása nélkül is tárol bizonyos adatokat (IP cím) az általa használt mérőkódok, konverziókövetők, illetve elemző szoftverek (Google Analytics, valamint remarketing kód) segítségével.
A vállalkozás honlapja lehetőséget biztosít a honlapon keresztül történő tájékoztatás kérésre. A szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi személyes adatok megadása szükséges: név, e-mailcím, telefonszám és a kiválasztott téma, mellyel kapcsolatban a szolgáltatás igénybe vevője mint érintett tájékoztatást kér. Az adatvédelmi rendeletnek való megfelelés céljából a kérelem elküldése előtt egy checkbox segítségével az adatkezelési tájékoztató elfogadása szükséges. Enélkül a tájékoztatáskérés nem küldhető el. Ezzel a vállalkozás az adatkezeléshez való hozzájárulást megadottnak tekinti.

 

Cookie („süti”) alkalmazása

A „cookie” a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerver felismerje a böngészésre használt eszközt, a weboldalon folytatott böngészési előzményeket. Céljuk többek között, hogy a honlap egy későbbi időpontban való ismételt meglátogatása során segítenek azonosítani a látogatót, személyre szabni a tartalmakat.
A cookie-k segítségével információ kapható az adott felhasználó honlap-látogatási-, internet használati szokásairól, történetéről. A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.
Részletes információkat találhatóak a www.allaboutcookies.org vagy a www.aboutcookies.org oldalon.

 

 

Elfogadása a weboldal látogatása során

 

 

 

A vállalkozás honlapjának felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével.
A honlap látogatásakor a felhasználó egy felugró ablak segítségével tájékoztatást kap arról, hogy a honlap az adatvédelmi szabályzattal összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan – sütiket használ.

 

 

 

Amennyiben a felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek. A fent írt honlapokon további információk találhatóak ebben a kérdéskörben is.

 

 

 

Vállalkozás honlapja által használt cookie-k

 

 

 

Nélkülözhetetlen cookie-k

 

 

 

Ezen sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó navigálni tudjon az oldalak/aloldalak között, és adott esetben védett (pl. csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető) tartalmakat is elérjen.

 

 

 

Funkcionális cookie-k

 

 

 

Ezek a sütik a felhasználó honlap-használati szokásairól gyűjt információkat.

 

 

 

Google Analytics cookie-k

 

 

 

Az így kapott információkat főként arra használja a vállalkozás, hogy javítsa, optimalizálja honlapja működését, minél inkább felhasználóbaráttá téve azt.

 

 

 

Közösségi oldalakon lévő jelenlét és marketing (Facebook)
1) Az adatkezelés jogalapja: A vállalkozás közösségi oldalon lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
2) Az adatkezelés célja: A vállalkozás honlapján található tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing.

 

 

 

Kezelt adatok és céljuk:

 

 

 

Adat Cél
név azonosítás
használatos fotó azonosítás
hozzászólás vélemény hozzászólás kifejezése
értékelés vélemény, hangulat kifejezése
kérdés/kérés tartalma válaszadás input adata

 

 

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a vállalkozás közösségi oldalait látogatja, követi, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyul (like/dislike), azokat megosztja saját ismerőseik között részben vagy teljes körűen.
4) Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig.

 

 

 

10. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE:

 

 

 

A vállalkozás ügyvezetője fenntartja a jogot, hogy adatkezelési szabályait és ezáltal jelen tájékoztatót az érintett értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit.

 

 

 

11. INTÉZKEDÉSEK ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN

 

 

 

A vállalkozás munkavállalója, együttműködő partnere adatvédelmi incidens esetén azonnal köteles értesíteni a vállalkozás ügyvezetőjét, akinek haladéktalanul vizsgálatot kell indítania az incidens kockázatának felmérésére.
A vállalkozás nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslásra tett intézkedéseket.

 

 

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve, a vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 

 

Amennyiben az adatvédelmi incidens kockázatot jelent az érintett jogaira nézve, úgy a vállalkozás legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül köteles azt bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság incidens- bejelentési nyilvántartási rendszerébe.

 

 

 

Adatkezelési incidens esetén Ön is bejelentést tehet az ügyvezetőknél, illetve bírósághoz fordulhat. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu
Továbbá lehetősége van arra, hogy a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be [NAIH]. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: [email protected], Honlap: www.naih.hu

 

 

 

Fentieken túlmenően tájékoztatjuk, hogy a vállalkozás adatkezelési szabályzattal rendelkezik, melyet bármikor kérésére rendelkezésre bocsátunk átolvasás céljából.

 

 

 

2022.01.03.

 

 

 

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

Impresszum

Minden jog fenntartva!-OMIP Sopron